The Lodge of Southern Brotherhood
Home  >   Lodges - The Lodge of Southern Brotherhood

The Lodge of Southern Brotherhood,
No.3311

( Bangalore )

Date of Warrant: June 11, 1908. Meets: Fourth Monday of Every month except December when on Third Wednesday. Election: October. Installation: November.

Officers For 2019 - 2020   ( Installed : 25th November, 2019 )
Worshipful Master Sujith Soman
Senior Warden Cdr.Gurcharanjit Singh
Junior Warden Subahu R Desai
I.P.M. Kannan Parameswaran
Chaplain Sreeram Gangadharan
Treasurer T.Thomas 
Secretary Srikanth Karal
Director of Ceremonies H.Narayanan
Almoner Unni Krishnan Kodoth
Charity Steward M.R.Prasanna
Mentor Shaji Jacob
Senior Deacon Venkatesh K Chhabria
Junior Deacon Samuel Mark Pinto
Asst. Director of Ceremonies  Mathew George 
Organist Rajesh Munglani 
Asst Secretary Krishnamoorthy Mohan 
Inner Guard Sunil Kumar  
Steward Prakash Reddy 
Steward Anjan Sreenivas 
Steward Vidhu Benne Tholath
Steward Pankaj Kapoor
Tyler Zarir Bativala
Members
V.D.Sundaravadanam (1979) K.C.Morzaria (1985)
Gopichand Kalro (1991) Cmdr.A.K.George (2006)  (PM 2891) 
Dr.M.Prakash Appaya (1994) M.R.Prasanna (2016)
George Joseph (1995) Dilip K.Chandy (1996)
Rajiv V.Paul V.Narasimhan
H.Narayanan Praveen Khanna (WM 2532-1980)
R.Chandra Mouli (WM4998-1992) Shaji Philip
J.J.Nereyerth (1998) S.Rangachari
Subahu R.Desai David J.Everall
A.T.Matthan (2002) B.R.Somaiah
T.Thomas (2003) J.M.Mathews
K.Vinod Kumar (2004) E.P.Kuruvilla  
Lt.Col.R.K.Shanmugam K.L.Narula (2009) 
B.S.N.Hari D.Ravishankar
T.Sudhakar Pai Praveen Nichani
Samuel D.Mohan (PM-67) R.Ramachandra (2008)
Prashant Popat Sabarish Sundareswaran
John Dinakaran Adit K.Morzaria
C.P.Panicker (2012) Dr.M.Adiya Appaya
Mathew George (2014) A.V.K.Iyengar (WM1093-2010)
Vinay Mohan Siddarth Morzaria
Shaji Jacob (WM2710-2005) S.S.Balasubramanian (WM3682-1986)
Ajit Nathaniel S.G.Bulgannawar
Unni Krishnan Kodoth (2015) Cdr.Gurcharanjit Singh
Brig.P.M.Mathew Zarir Bativala (2017)
V.Jawahar (WM3249-1998&2003) P.R.Jayathertha (WM3249-2005)
Sudheendra Muralidhara Kannan Parameswaran (2018)
Sujith Soman (2019) Capt. M.S Nair (PM1198-2006)
Srikant Karal M.P.George
Ratan C.Sharma Suresh Colla
Sreeram Gangadharan Venkatesh K.Chhabria
K.Edvin Varghese Vaibhav Sharma
Samuel Mark Pinto Abhishek Majumdar 
Shivinder Singh Sahi Rajappan Jaykumar
N.D.Achiah (PM4998-2001) Biji George Koshy
Kiran Thomas Koushik Jayaraman
Sunil Kumar Rajesh Munglani
John Thaliath Rajesh Nair
Shreyas Jayasimha Krishnamurthy Mohan
V.R.Bharath Stuart Clarke
Bharath Jatangi Prakash Reddy
Anjan Sreenivas Sukumaran Nair (WM2710- 1994)
George Jacob Vidhu Benne Tholath
Pankaj Kapoor

Date of Warrant: June 11, 1908. Meets: Fourth Monday of Every month except December when on Third Wednesday. Election: October. Installation: November.

Officers For 2018 - 2019   ( Installed : 26th November, 2018 )
Worshipful Master Kannan Parameswaran
Senior Warden Srikanth Karal
Junior Warden Cdr.Gurcharanjit Singh
I.P.M Zarir Bativala
Chaplain Subahu R Desai
Treasurer T.Thomas 
Secretary Sujith Soman
Director of Ceremonies H.Narayanan
Almoner Mathew George
Charity Steward Praveen Khanna
Mentor Shaji Jacob
Senior Deacon Sreeram Gangadharan
Junior Deacon Venkatesh K Chhabria
Asst. Director of Ceremonies  C.P.Panicker 
Organist Shivinder Singh Sahi 
Asst Secretary Sunil Kumar  
Inner Guard Samuel Mark Pinto
Chief Steward Krishnamoorthy Mohan 
Steward Stuart Clarke 
Steward Bharath Jatangi
Steward Prakash Reddy
Steward Anjan Sreenivas 
Tyler M.R.Prasanna
Info Officer U.K.Kodoth
Members
V.D.Sundaravadanam (1979) K.C.Morzaria (1985)
Gopichand Kalro (1991) Cmdr.A.K.George (2006)  (PM 2891) 
Dr.M.Prakash Appaya (1994) M.R.Prasanna (2016)
George Joseph (1995) Dilip K.Chandy (1996)
Rajiv V.Paul V.Narasimhan
H.Narayanan Praveen Khanna (WM 2532-1980)
R.Chandra Mouli (WM4998-1992) G.B.Patankar
Shaji Philip J.J.Nereyerth (1998)
S.Rangachari Subahu R.Desai
David J.Everall A.T.Matthan (2002)
B.R.Somaiah T.Thomas (2003)
J.M.Mathews K.Vinod Kumar (2004)
E.P.Kuruvilla Lt.Col.R.K.Shanmugam
K.L.Narula (2009 B.S.N.Hari
D.Ravishankar T.Sudhakar Pai
A.A.Sheldrake (WM 2772-1991) Praveen Nichani
Samuel D.Mohan (PM-67) R.Ramachandra (2008)
Prashant Popat Sabarish Sundareswaran
Chandy John John Dinakaran
Adit K.Morzaria C.P.Panicker (2012)
Dr.M.Adiya Appaya Mathew George (2014)
A.V.K.Iyengar (WM1093-2010) Vinay Mohan
Siddarth Morzaria Shaji Jacob (WM2710-2005)
S.Rajkumar (WM1093-1995) S.S.Balasubramanian (WM3682-1986)
Ajit Nathaniel S.G.Bulgannawar
Unni Krishnan Kodoth (2015) Cdr.Gurcharanjit Singh
Brig.P.M.Mathew Zarir Bativala (2017)
V.Jawahar (WM3249-1998&2003) P.R.Jayathertha (WM3249-2005)
Sudheendra Muralidhara Kannan Parameswaran (2018)
Sujith Soman Capt. M.S Nair (PM1198-2006)
Srikant Karal M.P.George
Ratan C.Sharma Suresh Colla
Sreeram Gangadharan Venkatesh K.Chhabria
K.Edvin Varghese Vaibhav Sharma
Samuel Mark Pinto Abhishek Majumdar
Shivinder Singh Sahi Rajappan Jaykumar
N.D.Achiah (PM4998-2001) B.George Koshy
Kiran Thomas Koushik Jayaraman
Anjan Dey William Panakal
Rajesh Munglani K.K.Srinath
John Thaliath Rajesh Nair
Shreyas Jayasimha Krishnamurthy Mohan
V.R.Bharath Stuart Clarke
Bharath Jatangi Prakash Reddy
Honorary Members
R.W.Bro.Cdr.M.B.S.Higham, RN, PGS.
W.Bro.S.Dhanrajan, PAGDC

Date of Warrant: June 11, 1908. Meets: Fourthh Monday of Every month except December when on Third Wednesday. Election: October. Installation: November.

Officers For 2017 - 2018   ( Installed : 27th November, 2017 )
Worshipful Master Zarir Bativala
Senior Warden Sujith Soman
Junior Warden Srikanth Karal
I.P.M M.R.Prasanna
Chaplain Cdr.Gurcharanjit Singh
Treasurer V.D.Sundaravadanam
Secretary Kannan Parameswaran
Director of Ceremonies T.Thomas
Almoner C.P.Panicker
Charity Steward Praveen Khanna
Mentor Kirit C Morzaria
Senior Deacon Subahu R Desai
Junior Deacon Sreeram Gangadharan
Asst. Director of Ceremonies  H.Narayanan 
Organist Brig.P.M.Mathew
Asst Secretary Samuel Mark Pinto
Inner Guard Venkatesh K Chhabria
Chief Steward John Taliath
Steward Rajesh Nair
Steward Shreyas Jaisimha
Steward Krishnamoorthy Mohan
Steward V.R.Bharath
Tyler U.K.Kodoth
Members
V.D.Sundaravadanam (1979) K.C.Morzaria (1985)
M.C.Morzaria Gopichand Kalro (1991)
S.Dhanrajan (WM 1285-1965) Cmdr.A.K.George (2006)  (PM 2891)
Dr.M.Prakash Appaya (1994) M.R.Prasanna (2016)
George Joseph (1995) Dilip K.Chandy (1996)
Rajiv V.Paul V.Narasimhan
H.Narayanan Praveen Khanna (WM 2532-1980)
R.Chandra Mouli (WM4998-1992) G.B.Patankar
Shaji Philip J.J.Nereyerth (1998)
S.Rangachari Subahu R.Desai
David J.Everall A.T.Matthan (2002)
B.R.Somaiah T.Thomas (2003)
J.M.Mathews K.Vinod Kumar (2004)
E.P.Kuruvilla Lt.Col.R.K.Shanmugam
K.L.Narula (2009) B.S.N.Hari
D.Ravishankar T.Sudhakar Pai
A.A.Sheldrake (WM 2772-1991) Praveen Nichani
Samuel D.Mohan (PM-67) R.Ramachandra (2008)
Prashant Popat Sabarish Sundareswaran
Chandy John John Dinakaran
Adit K.Morzaria C.P.Panicker (2012)
Dr.M.Adiya Appaya Mathew George (2014)
A.V.K.Iyengar (WM1093-2010) Vinay Mohan
Siddarth Morzaria Shaji Jacob (WM2710-2005)
S.Rajkumar (WM1093-1995) S.S.Balasubramanian (WM3682-1986)
Ajit Nathaniel S.G.Bulgannawar
Unni Krishnan Kodoth (2015) Cdr.Gurcharanjit Singh
Brig.P.M.Mathew Zarir Bativala (2017)
V.Jawahar (WM3249-1998&2003) P.R.Jayathertha (WM3249-2005)
Sudheendra Muralidhara Kannan Parameswaran
Sujith Soman Capt. M.S Nair (PM1198-2006)
Srikant Karal M.P.George
Ratan C.Sharma Suresh Colla
Sreeram Gangadharan Venkatesh K.Chhabria
K.Edvin Varghese Vaibhav Sharma
Samuel Mark Pinto Abhishek Majumdar
Shivinder Singh Sahi Rajappan Jaykumar
N.D.Achiah (PM4998-2001) B.George Koshy
Kiran Thomas Koushik Jayaraman
Roy Thomas Anjan Dey
Sunil Kumar William Panakal
Rajesh Munglani K.K.Srinath
John Thaliath Rajesh Nair
Shreyas Jayasimha Krishnamurthy Mohan
V.R.Bharath  
Honorary Members
R.W.Bro.Cdr.M.B.S.Higham, RN, PGS.

Date of Warrant: June 19, 1908. Meets: Fourthh Monday of Every month except December when on Third Wednesday. Election: October. Installation: November.

Officers For 2016 - 2017   ( Installed : 28th November, 2016 )
Worshipful Master  M.R.Prasanna
Senior Warden  Kannan Parameswaran
Junior Warden  Sujith Soman
I.P.M.  Unni Krishnan Kodoth
Chaplain  Srikanth Karal
Treasurer  T.Thomas
Secretary  Zarir Bativala
Director of Ceremonies  Shahji Jacob
Almoner  V.D.Sundaravadanam
Charity Steward  K.Vinod Kumar
Mentor  Kirit Morzaria
Senior Deacon  Cdr.Gurucharanjit Singh
Junior Deacon  Ratan Sharma
Asst. Director of Ceremonies  K.L.Narula
Organist  Suresh Colla
Asst Secretary  Edvin Varghese Kollanoor
Inner Guard  Sreeram Gangadharan
Steward  Venkatesh Kishore Chhabria
Steward  Sunil Kumar
Steward  Kiran Thomas
Steward  K.K.Srinath
Steward  John Thaliath
Steward  Samuel M.Pinto
Tyler  Mathew George
Members
V.D.Sundaravadanam (1979)  S.M.Nadkarni (1983)
K.C.Morzaria (1985)  M.C.Morzaria
Gopichand Kalro (1991)  S.Dhanrajan (WM 1285-1965)
P.Santhanam  Cmdr.A.K.George (2006) (PM 2891)
Dr.M.Prakash Appaya (1994)  M.R.Prasanna (2016)
A.N.Menon George Joseph (1995)
Dilip K.Chandy (1996) Rajiv V.Paul
Sunil James V.Narasimhan 
Wg.Cdr.A.Raghunath H.Narayanan
Praveen Khanna (WM 2532-1980) R.Chandra Mouli (WM4998-1992)
G.B.Patankar Shaji Philip
J.J.Nereyerth (1998) S.Rangachari
Subahu R.Desai           David J.Everall
A.T.Matthan (2002) B.R.Somaiah
T.Thomas (2003) K.Vinod Kumar (2004)
J.M.Mathews Lt.Col.R.K.Shanmugam
E.P.Kuruvilla B.S.N.Hari
K.L.Narula (2009) T.Sudhakar Pai
D.Ravishankar Praveen Nichani
A.A.Sheldrake (WM 2772-1991) R.Ramachandra (2008)
Samuel D.Mohan Tejas Rao
Prashant Popat Chandy John
Sabarish Sundareswaran Adit K.Morzaria
John Dinakaran Dr.M.Adiya Appaya
Sabarish Sundareswaran  A.V.K.Iyengar (WM1093-2010)         
Mathew George (2014) Siddarth Morzaria
Vinay Mohan  S.Rajkumar (WM1093-1995)
Shaji Jacob (WM2710-2005) Ajit Nathaniel 
S.S.Balasubramanian (WM3682-1986) Unni Krishnan Kodoth (2015)
S.G.Bulgannawar Cdr.Gurcharanjit Singh           
Mathew E.Joseph Zarir Bativala  
Brig.P.M.Mathew P.R.Jayathertha (WM3249-2005)
V.Jawahar (WM3249-1998&2003) Kannan Parameswaran
Sudheendra Muralidhara Capt. M.S Nair (PM1198-2006)
Sujith Soman Srikant Karal
Rahul Krishna Rao Ratan C.Sharma
M.P.George Suresh Colla
Sharad Chandran Raju Venkatesh K.Chhabria
Sreeram Gangadharan Vaibhav Sharma
K.Edvin Varghese Abhishek Majumdar                  
Samuel Mark Pinto Rajappan Jaykumar
Shivinder Singh Sahi B.George Koshy
N.D.Achiah (PM4998-2001) Koushik Jayaraman
Kiran Thomas Anjan Dey
Roy Thomas William Panakal
Sunil Kumar K.K.Srinath
Rajesh Munglani John Thaliath
Honorary Members
R.W.Bro.Cdr.M.B.S.Higham, RN, PGS.