The Lodge Cauvery
Home  >   Lodges - The Lodge Cauvery

Lodge Cauvery

The Lodge Cauvery, No.3848
( Thanjavur )

www.cauverylodge.org

Date of Warrant: March 15, 1918. Meets: Second Saturday every month. Election: June. Installation: July.

Officers For 2018 - 2019 ( Installed: 14th July, 2018 )   
Worshipful Master A.Subramaniam
Senior Warden Dr.K.Dharmarajan
Junior Warden P.Mohan
I.P.M. D.V.Muthiah
Chaplain Dr.T.A.K.Rathnam
Treasurer P.Maravarman
Secretary N.Manimaran
Director of Ceremonies Dr.C.Rajah
Almoner G.Ramesh Babu
Charity Steward D.A.Mahendran
Mentor Dr.S.Balasubramanian
Senior Deacon N.Ashok Kumar
Junior Deacon A.Guhaneswaran
Asst Director of Ceremonies Dr.J.A.Batcha
Organist G.Ragunathan
Asst Secretary A.Ganesan
Inner Guard Sambaji Raje Bhonsle
Information Officer Dr.R.Arunagiri
Chairman Board of Stewards Dr.M.Elangovan
Steward R.Vetriselvan
Steward S.Chandrasekaran
Steward S.Meera Hussain
Steward K.R.Govindarajan
Steward Dr.B.Vijay Anand
Tyler K.S.Kumaravelu
Members
Dr.T.A.K.Rathnam (1969 V.Deivasigamani (1994)
Dr.V.Varadarajan (1982) G.Kasturirangan
Dr.S.Balasubramanian (1991&2004) S.Kumararajan
K.Uthirapathy (1993) Dr.S.Muthukumaran (1998)
Dr.G.V.Vivekanandam (1995) Dr.R.Arunagiri (1996)
Dr.J.A.Batcha (2000) K.Subramanian (1997)
P.Maravarman (2006) G.P.Chidambaranathan (2001)
G.Ragunathan (2003) D.A.Mahendran (2005)
Dr.A.P.Sukumar G.Ramesh Babu (2007)
Dr.M.Elangovan (2009) Dr.C.Rajah (2008)
C.Sethu (2011)  N.Manimaran (2010)
N.T.Balasundaram (2013) V.Rajagopal
A.Ganesan (2012) M.Shanmugam (2016)
N.Subramanian (2015) Dr.R.Murali
R.Vengateswaran S.Prabhu (2014)
Dr.K.Dharmarajan D.V.Muthiah
U.Murugappan A.Guhaneswaran
A. Subramaniam Dr. K.S. Satheesh Kumar
P. Mohan N Ashok Kumar
Sambaji  Raje Bhonsle V.Veerappan
S.Chandrasekar C.Prabhakaran
K.S.Kumaravelu Dr.K.Newton
S.Vijayamalraj S.Arunselvapandian
D.Ramanandan R.Vetri Selvan
N.Srinivasan S.Meera Hussain
T.Ravichandran R.Arunan
V.Rajagopal K.R.Govindarajan
Dr.B.Vijay Anand A.Vikram Arun
V.Sreedevan S.Rajarajan
K.B.Sidarth K.Venkatraj
A.Arun Jebaraj C.Punniamoorthy
Dr.K.Aravinda Dr.U.Sivakumar
V.Rathinasabapathy  

Officers For 2017 - 2018 ( Installed: 15th July, 2017 )   
Worshipful Master D.V.Muthiah
Senior Warden A.Subramaniam
Junior Warden Dr.K.Dharmarajan
I.P.M. M.Shanmugam
Chaplain D.A.Mahendran
Treasurer P.Maravarman
Secretary N.Manimaran
Director of Ceremonies Dr.C.Rajah
Almoner Dr.M.Elangovan
Charity Steward W.Bro.N.Subramanian
Mentor Dr.S.Balasubramanian
Senior Deacon P.Mohan
Junior Deacon N.Ashok Kumar
Asst Director of Ceremonies G.Ramesh Babu
Organist R.Vetriselvan
Asst Secretary A.Ganesan
Inner Guard C.Prabhakaran
Information Officer Dr.R.Arunagiri
Chairman Board of Stewards N.T.Balasundaram
Steward S.Chandrasekar
Steward K.S.Kumaravelu
Steward A.Vijay Amalraj
Steward S.Meera Hussain
Steward K.R.Govindarajan
Steward B.Vijay Anand
Tyler Sambaji Raje Bhonsle
Members
Dr.T.A.K.Rathnam (1969) V.Deivasigamani (1994)
Dr.V.Varadarajan (1982) G.Kasturirangan
Dr.S.Balasubramanian (1991&2004) S.Kumararajan
K.Uthirapathy (1993) K.V.Shankar (1999)
Dr.S.Muthukumaran (1998) Dr.G.V.Vivekanandam (1995)
Dr.R.Arunagiri (1996) Dr.J.A.Batcha (2000)
K.Subramanian (1997) P.Maravarman (2006)
G.P.Chidambaranathan (2001) G.Ragunathan (2003)
D.A.Mahendran (2005) Dr.A.P.Sukumar
G.Ramesh Babu (2007) Dr.M.Elangovan (2009)
Dr.C.Rajah (2008) C.Sethu(2011)
N.Manimaran (2010) N.T.Balasundaram (2013)
V.Rajagopal A.Ganesan (2012)
M.Shanmugam (2016) N.Subramanian(2015)
Dr.R.Murali R.Vengateswaran
S.Prabhu (2014) Dr.K.Dharmarajan
D.V.Muthiah U.Murugappan
A.Guhaneswaran A. Subramaniam
Dr. K.S. Satheesh Kumar P. Mohan
G.N. Ashok Kumar N Ashok Kumar
Sambaji  Raje Bhonsle V.Veerappan
S.Chandrasekar C.Prabhakaran
K.S.Kumaravelu Dr.K.Newton
S.Vijayamalraj S.Arunselvapandian
D.Ramanandan R.Vetri Selvan
N.Srinivasan S.Meera Hussain
T.Ravichandran R.Arunan
V.Rajagopal K.R.Govindarajan
Dr.B.Vijay Anand A.Vikram Arun
V.Sreedevan S.Rajarajan
K.B.Sidarth K.Venkatraj
A.Arun Jebaraj