John Miller Lodge
Home  >   Lodges - John Miller Lodge

John Miller Lodge, No.1906
( Chennai )

Date of Warrant: March 19, 1881. Meets: Third Wednesday every month. Election: October. Installation: November.

Officers For 2018 - 2019  ( Installed: 21st November 2018 )
Worshipful Master G.Packirissami
Senior Warden S.Navin Kumar
Junior Warden R.Selvaraj
I.P.M. Sathyanarayan R.Dave
Chaplain S.Victor Rajkumar
Treasurer A.Edeinton Arumugam 
Secretary M.Armstrong Rajkumar
Director of Ceremonies R.Praveen Nair
Almoner C.R.Krishnan
Charity Steward S.T.Gauthaman
Mentor L.V.Balasubramaniam
Senior Deacon T.K.Durgaprasad
Junior Deacon Kamal Rajkumar
Asst.Director of Ceremonies K.Parthasarathy
Organist A.Melito
Asst.Secretary S.Vijaya Kumar
Inner Guard P.Ananda Raj
Steward V.N.Asrani
Steward P.Krishnakumar
Steward V.Hemanthram
Tyler P.Gajendran
Members
Lodd Satyanarayanadas (1980) V.R.Bakthavatsalam (1971)
Dr.B.Krishna Rau (1977) S.T.Gauthaman (1987)
K.Rajagopalan (1988) V.N.Asrani (1989)
V.Rajagopal (1992) G.Rathakrishnan (1993)
D.S.Ramakrishna Rao (2001) C.V.Sreeramkumar (1994)
K.Parthasarathy (1997) P.M.Shaji
T.Balasubramanian (2008) A.R.Krishnan (2003 & 2004)
S.Manikandan (2005) S.Vijaya Kumar (2007)
S.Vanchiappan (2006) M.S.Ramachandran (2010)
S.Venkataraman (2009) R.Vikrama Narayanan (2011)
L.Ashok (2012) K.Manoj (2013)
K.Sampath (2014) R.Praveen Nair -2015
R.Sathyanarayana Dave (2017) V.Dhanraj (2016)
A.Melito G.Packirisami (2018)
L.V.Balasubramaniam (PM2188-1996) R Selvaraj
M.Armstrong Rajkumar K.Varadharajan
T.K.Durgaprasad S.Mani
S.Navin Kumar S.S.Shahul Hameed 
J.Ravindra Kumar (PM1555-2004) S.Victor Rajkumar
K.N.Venkatesan C.R.Krishnan
S.P.Nevil Rayan TomThomas
A.Edeinton Arumugam Pramod John
Kannaiyan Mani Kamal Rajkumar 
Kannan Baskaran Israel Jebasingh
P.Krishnakumar Radhakrishna Naidu Selvaraj
Thanikachalam Shekar V.Hemanthram
K.Prasanna  Shravan S.Dave
Raghavendran Rajagopalan Gowtham Venkatesh

Date of Warrant: March 19, 1881. Meets: Third Wednesday every month. Election: October. Installation: November.

Officers For 2017 - 2018  ( Installed : 15th November, 2017 )
Worshipful Master Sathyanarayan R.Dave
Senior Warden G.Packirissami
Junior Warden S.Navin Kumar
I.P.M V.Dhanraj
Chaplain R.Selvaraj
Treasurer M.Armstrong Rajkumar
Secretary S.Victor Rajkumar
Director of Ceremonies R.Praveen Nair
Almoner Jayanth Ganapathy
Charity Steward S.T.Gauthaman
Mentor L.V.Balasubramaniam
Senior Deacon A.Edeinton Arumugam
Junior Deacon T.K.Durgaprasad
Asst.Director of Ceremonies R.Vikrama Narayanan
Organist A.Melito
Asst.Secretary S.Venkataraman
Inner Guard Kamal Rajkumar
Steward K.Parthasarathy
Steward P.Krishnakumar
Steward Kannan Baskaran
Tyler P.Gajendran
Members
Lodd Satyanarayanadas (1980) V.R.Bakthavatsalam (1971)
C.N.Ramachandran (1972) Dr.B.Krishna Rau (1977)
S.T.Gauthaman (1987) K.Rajagopalan (1988)
V.N.Asrani (1989) V.Rajagopal (1992)
G.Rathakrishnan (1993) D.S.Ramakrishna Rao (2001)
C.V.Sreeramkumar (1994) K.Parthasarathy (1997)
P.M.Shaji T.Balasubramanian (2008)
A.R.Krishnan (2003 & 2004) S.Manikandan (2005)
S.Vijaya Kumar (2007) S.Vanchiappan (2006)
M.S.Ramachandran (2010) S.Venkataraman (2009).
R.Vikrama Narayanan (2011) L.Ashok (2012)
K.Manoj (2013) K.Sampath (2014)
R.Praveen Nair (2015) R.Sathyanarayana Dave (2017)
V.Dhanraj (2016) A.Melito
G.Packirisami L.V.Balasubramaniam (PM2188-1996)
Dr.J.Saravana Moorthy R Selvaraj
M.Armstrong Rajkumar K.Varadharajan
T.K.Durgaprasad S.Mani
S.Navin Kumar S.S.Shahul Hameed
J.Ravindra Kumar (PM1555-2004) S.Victor Rajkumar
K.N.Venkatesan C.R.Krishnan
S.P.Nevil Rayan TomThomas
A.Edeinton Arumugam Pramod John
Jayanth Ganapathy Kannaiyan Mani
Kamal Rajkumar Kannan Baskaran
Israel Jebasingh P.Krishnakumar
Radhakrishna Naidu Selvaraj Thanikachalam Shekar
V.Hemanthram K.Prasanna
Shravan S.Dave Raghavendran Rajagopalan
Gowtham Venkatesh  

Date of Warrant: March 19, 1881. Meets: Third Wednesday every month. Election: October. Installation: November.

Officers For 2016 - 2017  ( Installed : 16th November, 2016 )
Worshipful Master V.Dhanraj
Senior Warden Sathyanarayan R.Dave
Junior Warden G.Packirissami
I.P.M. R.Praveen Nair
Chaplain S.Navin Kumar
Treasurer R.Selvaraj
Secretary S.Victor Rajkumar
Director of Ceremonies K.Sampath
Almoner A.R.Krishnan
Charity Steward S.T.Gauthaman
Mentor L.V.Balasubramaniam
Senior Deacon M.Armstrong Rajkumar
Junior Deacon A.Edeinton Arumugam
Asst.Director of Ceremonies T.Balasubramanian
Organist A.Melito
Asst.Secretary S.Vijayakumar
Inner Guard C.R.Krishnan
Steward V.N.Asrani
Steward Kamal Rajkumar
Steward Kannan Baskaran
Tyler P.Gajendran
Members
Lodd Satyanarayanadas (1980)  V.R.Bakthavatsalam (1971)
C.N.Ramachandran (1972)  Dr.B.Krishna Rau (1977)
S.T.Gauthaman (1987)  K.Rajagopalan (1988)
V.N.Asrani (1989)  V.Rajagopal (1992)
G.Rathakrishnan (1993) D.S.Ramakrishna Rao (2001)
C.V.Sreeramkumar (1994)  K.Parthasarathy (1997)
P.M.Shaji T.Balasubramanian (2008)
A.R.Krishnan (2003 & 2004) S.Manikandan (2005)
S.Vijaya Kumar (2007) S.Vanchiappan (2006)
M.S.Ramachandran (2010) S.Venkataraman (2009)
R.Vikrama Narayanan (2011) L.Ashok (2012)          
K.Manoj (2013)           K.Sampath (2014)
V.Dhanraj (2016) A.Melito
G.Packirisami L.V.Balasubramaniam (PM2188-1996)
Dr.J.Saravana Moorthy R Selvaraj
M.Armstrong Rajkumar K.Varadharajan
T.K.Durgaprasad S.Mani
S.Navin Kumar S.S.Shahul Hameed
J.Ravindra Kumar (PM1555-2004) S.Victor Rajkumar
K.N.Venkatesan C.R.Krishnan
P.Anandaraj S.P.Nevil Rayan
TomThomas A.Edeinton Arumugam
Pramod John Jayanth Ganapathy
Kannaiyan Mani Kamal Rajkumar
Kannan Baskaran